Čo dokázala dnešná veda?
Existuje biopole človeka?

 

Pod pojmom bioenergia sa mnohým ľuďom úplne zbytočne vybaví niečo tajomné

Moderná veda dokázala, že človeka obklopuje bioenergetické pole alebo biopole, známe aj ako aura, ktorú popisovali už starí čínski učenci.

 

Vedci podchytili neviditeľnú zložku nášho bytia pomocou experimentálnej fyziky

Biopole obsahuje všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj organizmu, už od chvíle jeho počatia. Podľa vedcov je biopoľom udávané celé fungovanie organizmu. Akákoľvek jeho deformácia sa následne môže prejaviť na funkčnosti orgánov v tele. Biopole môžeme objektívne zmerať pomocou Kirlianovej fotografie.

 

Otvorila sa nám možnosť, ako pomocou najnovšej generácie informačných technológií využívajúcich Kirlianov efekt, prenikneme do tajomstiev ľudskej bytosti

Za posledných tridsať rokov vedci nazhromaždili značné množstvo vedeckého materiálu v súvislosti s javom, ktorému sa hovorí Kirlianov efekt. V praxi to znamená, že z rúk sa pomocou špeciálneho elektrofotonického prístroja zosníma elektrická aktivita organizmu, alebo jeho biopole. Biopole sa následne prenesie do digitálnej obrazovej podoby v počítači. Spracovanie informácii o biopoli je založené na najnovších informačných technológiach umelej inteligencie a nelineárnej matematiky.

 

Na našom pracovisku vám na prístroji ukážeme celé vaše energetické pole (biopole), ktoré oblopuje vaše telo. Na technike, ktorú používame, bolo obhájených viac ako 20 doktorských prác v USA a Rusku.

 
Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa prstu. Biopole človeka zosnímané z ukazováka pravej ruky.
Kirlianova fotografia aury.
 

 

Čakry vo svetle modernej fyziky

Základným východiskom, z ktorého sa vedecký výskum biopoľa človeka odvíja je fyzikálny pojem torzné pole. Pochádza z oblasti ruskej fyziky. Prvýkrát bol predstavený ruským akademikom A. Dimitrejevom, zo Sibírskej akadémie vied, v 80.rokoch minulého storočia. Torzné pole sa chápe ako zvláštne vírivé prostredie (od slova torzia - točenie).

 

Ruský fyzik, akademik G.I.Šipov, vo svojom celoživotnom výskume popisuje, že niektoré časti torzných polí v organizme zodpovedajú štruktúram energoinformačného poľa alebo biopoľa človeka a ohniská torzných polí predstavujú v biopoli človeka čakry. Čím vyššie sa čakra u človeka nachádza, tým vyššia je i frekvencia zodpovedajúceho torzného poľa. Podobne, ako to popisujú staré východné duchovné učenia, ktoré chápu čakry ako energetické víry.

 

Ruský vedec, profesor A.J.Akimov popisuje, že biopole vytvára veľmi zložitý útvar. Môžeme popisovať rôzne súčasti biopoľa: tepelná aura, torzná aura a aura elektrostatického a elektromagnetického poľa. Vedci popisujú biopole z hľadiska jeho fyzikálnych prejavov, ako komplikovanú štruktúru poľa, ktoré obklopuje hraničný priestor okolo ľudského tela.

 

Profesorka V.Huntová z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, objavila metódu merania vrcholov vysokých elektrických impulzov v ľudskom tele. Popisuje registrované vysokofrekvenčné elektrické signály, ktoré sú produktom energoinformačného poľa človeka alebo biopoľa, ktoré sa podieľa na fungovaní nášho organizmu. Čím dokázala existenciu biopoľa človeka. Títo vedci však vo svojom výskume nie sú jediní.

 

Biopole odzrkadľuje fyzický stav organizmu, tak ako sa cítime

Zdravý človek, plný síl svetielkuje ostro, jasne a pravidelne. Zatiaľ čo funkčné poruchy energetickej rovnováhy, či zápalové a iné chorobné procesy alebo silný stres spôsobujú trhliny, diery a bloky vo vyžarovaní biopoľa človeka. Vyžarovanie biopoľa odráža široké spektrum energetických, psychických a emocionálnych zvláštností.

 

Biopole popisuje aj nemecký bádateľ Dr. P.Mandel: Svetielkovanie biopoľa súvisí s konkrétnym fyziologickým stavom človeka. Každý orgán alebo akékoľvek tkanivo a bunka vyžarujú v prirodzených podmienkach určité elektrické prúdy v špecifickom spektre, ktoré je pre nich charakteristické. Takéto prúdy vytvárajú biopole okolo človeka. Toto biopole vieme zmerať a vyhodnotiť.

 

Čo je to biopole človeka?

Biopole z fyzikálneho hľadiska charakterizujeme, ako uvádza biofyzik docent K. Komárek, ako priestor s elektrickým nábojom v okolí biologického objektu, ktorého prejavy môžeme merať pomocou známych interakcií elektrického a magnetického poľa. Tieto merania realizujeme na našom špecializovanom pracovisku.

Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa rastliny. Biopole (aura) rastliny.
Kirlianova fotografia aury kvetu.

 
Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa listu rastliny. Kirlianova fotografia aury listu rasliny.

Čakry, akupunktúra a energetické dráhy

Na spojitosť systému čakier a akupunktúry poukazuje dlhoročný výskum Dr. H. Motojamu z Tokia. Japonský vedec skúmal akupunktúrny systém človeka, ako spojenie medzi elektromagnetickými funkciami buniek a energetickými štruktúrami čakier.

 

Z fyziky je známe, že ľudské telo má určité nezanedbateľné elektrické vlastnosti, napr. povrch tela (koža) predstavuje impedančné rozhranie s povrchovým odporom 100-500 Ohmov. Ako uvádzajú docent Komárek a profesor Chrapan, v miestach akupunktúrnych bodov tento odpor klesá až o dva rady. V týchto bodoch sú zakončené energetické dráhy - meridiany, známe z tradičnej čínskej medicíny, ktoré sú zároveň dobrými a nesmierne citlivými vodičmi nízkofrekvenčných prúdov.

 

Pri výskume biopoľa vedci vyvodili dôležité závery. Energia, ktorú organizmus využíva je vyžarovaná nízkofrekvenčnými prúdmi, ktoré je možné zachytiť a merať. Dôležité je povedať, že takýto snímok biopoľa neudáva iba stav nášho fyzického tela, ale v prvom rade celé jeho biopole, ktoré odráža náš emocionálny a psychický stav.

 

 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu vášho bioenergetického poľa mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63