Zásady ochrany osobných údajov

 

Vaše osobné údaje chránime
Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S vašimi osobnými údajmi nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou. Spracovávame ich v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Správca vašich osobných údajov je spoločnosť Tedeas s.r.o., so sídlom Jantárova 8, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 44121539. Naše služby prevádzkujeme prostredníctvom webovej stránky www.AnalyzaAury.sk. Jej prostredníctvom získavame a následne spracovávame vaše osobné údaje. Tieto spracovávame na účely poskytnutia služieb, produktov a marketingu našou spoločnosťou Tedeas s.r.o. Osobné údaje spracovávame v okamihu stiahnutia našich materiálov umiestnených na našej webovej stránke, prihláške na konzultáciu, prihláške na relaxačný pobyt, kúpe produktu a pod..

Ako správca vašich osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačné údaje (Názov a sídlo spoločnosti, IČO, DIČ)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Môžu nastať situácie, kedy na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • keď si objednáte niektorú z našich služieb alebo produktov, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy
 • keď nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis
 • keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našej webovej stánky.

Osobné údaje klientov, ktorí využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne +10 rokov po jej skončení. Osobné údaje tých, ktorí prejavili záujem o stiahnutie a odber noviniek, spracovávame do dobu udelenia súhlasu, do doby jeho odvolania. Na ochranu dát používame moderné technológie a realizujeme všetky aktuálne opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

K vašim osobným údajom máme prístup my, ako Správca osobných údajov. K vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní Spracovatelia, najmä poskytovatelia serverov, mailingových a IT služieb. Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.

Ako môžete svoj súhlas odvolať?
Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Napíšte nám email na analyzaaury@gmail.com s tým, že svoj súhlas odolávate. Zasielanie emailov môžete prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou nami zasielaného emailu.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo byť zabudnutý, tj. právo na vymazanie osobných údajov
 • máte právo sa spýtať, aké osobné údaje o vás spracovávame

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018