Pod pojmom bioenergetické pole (biopole) sa mnohým ľuďom úplne zbytočne vybaví niečo tajomné.

Moderná veda už dokázala, že človeka obklopuje bioenergetické pole alebo biopole, v minulosti známe ako aura, ktorú popisovali starí indickí učenci.

 

Aký je vedecký základ snímania bioenergetického poľa?

Špeciálnym a jedinečným prístrojovým zariadením, snímame fotónové a elektrónové emisie z povrchu organizmu (konkrétne z prstov rúk).

Vedci intenzívne skúmajú takéto mimoriadne slabé emisie fotónov z biologických objektov. Dlhoročný medzinárodný vedecký výskum ukázal, že všetky organizmy emitujú fotóny - či je to človek, pokožka, krv, živočích alebo rastlina a tieto fotóny sa podieľajú na procesoch fyziologickej regulácie organizmu. Inými slovami človek "žiari" vo dne i v noci.

Už A. Einstein vo svojej teórii relativity poukázal na ekvivalenciu hmoty a energie a vyjadril to známou rovnicou E = m.c2, ktorá popisuje, že hmota je len vysoko usporiadaným prejavom energie, iba jednou z jej foriem.

 

Otvorila sa nám možnosť, ako cez bioenergetické pole (biopole) prenikneme omnoho hlbšie do tajomstiev ľudskej bytosti. A to pomocou najnovšej generácie informačných technológií využívajúcich Kirlianov efekt.

Za posledných štyridsať rokov vedci nazhromaždili značné množstvo vedeckého materiálu v súvislosti s javom, ktorým je Kirlianov efekt. V praxi to znamená, že z prstov rúk sa pomocou špeciálneho prístroja zosníma elektrická aktivita organizmu, alebo jeho bioenergetické pole. Biopole sa následne prenesie do digitálnej obrazovej podoby v počítači. Zosnímaná emisia elektrónov a fotónov sa prístrojom tisíckrát zosilní. Tento proces umožňuje vykonávať meranie za normálnych okolností bez vákua, za normálneho osvetlenia a bez špeciálnej prípravy meraného človeka.

 

Údaje získané zosnímaním takýchto extrémne slabých fotónov sú neodceniteľnými vedeckými informáciami, pretože podčiarkujú dôležitú úlohu elektrofotónových procesov vo fyziologických procesoch pri fungovaní organizmu. Spracovanie informácii o biopoli je založené na najnovších informačných technológiach umelej inteligencie a nelineárnej matematiky. Vzniknutá fluorescencia okolo prstov mení svoj tvar, štruktúru, intenzitu a veľkosť podľa nášho zdravotného, emocionálneho a psychického stavu. 

 

 
Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa prstu. Biopole človeka zosnímané z ukazováka pravej ruky.
Kirlianova fotografia aury.
 

 

V našej špecializovanej poradni vám na špeciálnom prístroji ukážeme celé vaše priestorové bioenergetické pole - biopole, ktoré vás obklopuje. Na tejto technike, ktorá je chránená dvadsiatimi patentami, bolo obhájených viac ako 20 doktorských prác v zahraničí. A v tejto oblasti bolo publikovaných viacero vedeckých prác vo viac ako sto impaktovaných vedeckých časopisov.

 

Vedci podchytili neviditeľnú zložku nášho bytia pomocou biofyziky

Z fyziky je známe, že ľudské telo má určité nezanedbateľné elektrické vlastnosti, napr. povrch tela (koža) predstavuje impedančné rozhranie s povrchovým odporom 100-500 Ohmov. Ako uvádzajú docent K. Komárek a profesor J. Chrapan, v miestach akupunktúrnych bodov tento odpor klesá až o dva rady. V týchto bodoch sú zakončené energetické dráhy - meridiany, známe z akupunktúry, ktoré sú zároveň dobrými a nesmierne citlivými vodičmi nízkofrekvenčných prúdov.

 

Bioenergetické pole (biopole) a jeho fyzikálna podstata

Povrch každej bunky, tkaniva alebo orgánu je nezávisle na ich funkciách nabitý záporne, vnútorné vrstvy majú naopak kladný náboj. Existencie odlišných potenciálov medzi povrchovými a vnútornými vrstvami svedčia o prítomnosti životne dôležitých fyziologických procesoch v organizme. Naopak, neprítomnosť náboja znamená smrť. Pomocou elektrických potenciálov je regulovaný vstup a výstup každej bunky. V našom organizme prakticky všetky fyziologické funkcie organizmu sú spojené s elektrinou a megnetizmom. Pohyb iónov v živých organizmoch generuje elektické a magnetické pole vo vnútri organizmu i v jeho blízkom okolí, kde ho často označujeme ako bioenergetické pole. Jeho intenzita vypovedá o biologickom stave organizmu (zdravotný, psychický a emocionálny stav). 

 

Ako definuje veda  bioenergetické pole človeka?

Biopole z biofyzikálneho hľadiska charakterizujeme, ako uvádza biofyzik docent K. Komárek, ako priestor s elektrickým nábojom v okolí biologického objektu, ktorého prejavy môžeme merať pomocou známych interakcií elektrického a magnetického poľa. Takéto merania bioenergetického poľa realizujeme pomocou  prístrojovej techniky v našej špecializovanej poradni.

 

Ako vedci popísali bioenergetické pole človeka

Vedec, profesor A.J.Akimov popisuje, že biopole vytvára veľmi zložitý útvar. Môžeme popisovať rôzne súčasti bioenergetického poľa: tepelné bioenergetické pole, torzné bioenergetické pole a bioenergetické pole elektrostatického a elektromagnetického poľa. Vedci popisujú biopole z hľadiska jeho fyzikálnych prejavov, ako komplikovanú štruktúru energetického poľa, ktoré obklopuje hraničný priestor okolo ľudského tela.

 

Profesorka V.Huntová z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, objavila metódu merania vrcholov vysokých elektrických impulzov v ľudskom tele. Popisuje registrované vysokofrekvenčné elektrické signály, ktoré sú produktom energoinformačného poľa človeka alebo bioenergetického poľa, ktoré sa podieľajú na fungovaní nášho organizmu. Vo svojom výskume dokázala existenciu bioenergetického poľa človeka. Títo vedci však vo svojom výskume nie sú jediní.

 

Bioenergetické pole (bioplole) odzrkadľuje fyzický stav organizmu - tak ako sa cítime

Zdravý človek, plný síl, "svetielkuje" ostro, jasne a pravidelne. Zatiaľ čo funkčné poruchy energetickej rovnováhy, či zápalové a iné chorobné procesy alebo silný stres spôsobujú trhliny, diery a bloky vo vyžarovaní biopoľa človeka. Vyžarovanie biopoľa odráža široké spektrum energetických, psychických a emocionálnych charakteristík organizmu.

Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa rastliny. Bioenergetické pole rastliny.
Kirlianova fotografia bioenergetického poľa rastliny.
Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa listu rastliny. Kirlianova fotografia bioenergetického poľa listu rastliny.

 

Pri vedeckom výskume bioenergetického poľa vedci vyvodili podstatné závery. Energia, ktorú organizmus využíva je vyžarovaná nízkofrekvenčnými prúdmi, ktoré môžeme zachytiť, merať a pomocou špecializovaných softwérov popísať. Dôležité je povedať, že takýto snímok bioenergetického poľa odzrkadľuje náš zdravotný, emocionálny a psychický stav.

 

 

Objednajte sa na diagnostiku a analýzu vášho bioenergetického poľa mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63