Pod pojmom bioenergetické pole (biopole) sa mnohým ľuďom úplne zbytočne vybaví niečo tajomné.

Moderná veda už dokázala, že človeka obklopuje bioenergetické pole alebo biopole, v minulosti známe ako aura, ktorú popisovali starí indickí učenci jogy. 

 

Aký je vedecký základ snímania bioenergetického poľa?

Dlhoročný intenzívny medzinárodný vedecký výskum dokázal, že všetky organizmy emitujú fotóny, či je to človek (pokožka, krv), živočíšny alebo rastlinný organizmus. Vedci už pár desiatok rokov intenzívne skúmajú tieto mimoriadne slabé emisie fotónov človeka.Tieto fotóny sa podieľajú na procesoch fyziologickej regulácie organizmu. Inými slovami človek "žiari" vo dne i v noci. Už A. Einstein vo svojej teórii relativity poukázal na ekvivalenciu hmoty a energie a vyjadril to dávno známou rovnicou E = m.c2, ktorá popisuje, že hmota je len vysoko usporiadaným prejavom energie, iba jednou z jej foriem.

 

Otvorila sa nám možnosť, ako cez bioenergetické pole prenikneme omnoho hlbšie do tajomstiev človeka. 
A to pomocou najnovšej generácie sofistikovaných informačných technológií využívajúcich Kirlianov efekt a snímanie akupunktúrnych bodov.

Za posledných štyridsať rokov vedci nazhromaždili značné množstvo vedeckého materiálu v súvislosti s javom, ktorým je Kirlianov efekt (známy zo 60. rokov minulého storočia). V praxi to znamená, že z prstov rúk pomocou kamery špeciálneho prístroja zosnímame elektrickú aktivitu organizmu, alebo jeho bioenergetické pole. Toto energo-informačné pole sa prenesie do digitálnej obrazovej podoby v počítači. Zosnímanú emisiu elektrónov a fotónov špeciálny prístroj pomocou špeciálnych softvérov následne tisíckrát zosilní. Tento proces umožňuje zmerať biopole človeka za normálnych okolností, za normálneho osvetlenia a bez špeciálnej prípravy fotogafovaného človeka.

 

Údaje získané zosnímaním takýchto extrémne slabých fotónov sú neoceniteľnými vedeckými informáciami. Podčiarkujú dôležitú úlohu elektrofotónových procesov vo fyziologických procesoch pri fungovaní organizmu. Spracovanie informácii o biopoli alebo energo-informačnom poli človeka je založené na špeciálnom prístrojovom zariadení, ktoré používa najnovšie sofistikované informačné technológie a nelineárnej matematiky. Vzniknutá fluorescencia okolo prstov mení svoj tvar, štruktúru, intenzitu a veľkosť podľa nášho fyzického a psycho-emocionálneho stavu stavu. 

 

 
Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa prstu. Biopole človeka zosnímané z ukazováka pravej ruky.
Kirlianova fotografia aury.
 

 

V našej špecializovanej poradni vám na špeciálnom prístroji ukážeme celé vaše priestorové energo-informačné pole - mapu biopoľa, ktorá nás obklopuje. Na tejto technike, ktorá je chránená dvadsiatimi patentami, bolo obhájených viac ako 20 doktorských (vedeckých) prác v zahraničí. A v tejto oblasti bolo publikovaných viacero vedeckých prác vo viac, ako sto impaktovaných vedeckých časopisoch.

 

Vedci podchytili neviditeľnú zložku nášho bytia pomocou biofyziky

Z fyziky je známe, že ľudské telo má určité nezanedbateľné elektrické vlastnosti, napr. povrch tela (koža) predstavuje impedančné rozhranie s povrchovým odporom 100-500 Ohmov. Ako uvádzajú vedci, doc. Ing. Karol Komárek, PhD. a prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc., v miestach akupunktúrnych bodov tento odpor klesá až o dva rady. V týchto bodoch sú zakončené energetické dráhy - meridiany, známe z akupunktúry alebo tradičnej čínskej medicíny, ktoré sú zároveň dobrými a nesmierne citlivými vodičmi nízkofrekvenčných prúdov. Povrch každej bunky, tkaniva alebo orgánu je nezávisle na ich funkciách nabitý záporne, vnútorné vrstvy majú naopak kladný náboj. Existencie odlišných potenciálov medzi povrchovými a vnútornými vrstvami svedčia o prítomnosti životne dôležitých fyziologických procesoch v organizme. Naopak, neprítomnosť náboja znamená smrť.

 

Pomocou elektrických potenciálov je regulovaný vstup a výstup každej bunky. Čo su známe vedecké fakty, ktoré popisuje každá vysokoškolská učebnica biochémie. V našom organizme sú všetky fyziologické funkcie organizmu spojené s elektrinou a magnetizmom. Pohyb iónov v živých organizmoch generuje elektrické a magnetické pole vo vnútri organizmu i v jeho blízkom okolí, kde ho často označujeme ako bioenergetické pole. Jeho intenzita vypovedá o biologickom stave organizmu (fyzický a psycho-emocionálny stav). 

 

Ako vedci popísali energo-informačné pole človeka?

Biopole z biofyzikálneho hľadiska charakterizuje biofyzik, doc. Ing K. Komárek, PhD. : ako priestor s elektrickým nábojom v okolí biologického objektu, ktorého prejavy môžeme merať pomocou známych interakcií elektrického a magnetického poľa. 

 

Iný vedec, profesor A.J.Akimov popisuje, že biopole vytvára veľmi zložitý útvar. Môžeme popisovať rôzne súčasti bioenergetického poľa: tepelné bioenergetické pole, torzné bioenergetické pole (v súvislosti s meraním čakier) a bioenergetické pole elektrostatického a elektromagnetického poľa. Vedci popisujú energo-informačné pole človeka z hľadiska jeho fyzikálnych prejavov, ako komplikovanú štruktúru energetického poľa, ktoré obklopuje hraničný priestor okolo ľudského tela.

 

Profesorka V.Huntová z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, popísala metódu merania vrcholov vysokých elektrických impulzov v ľudskom tele. Popisuje registrované vysokofrekvenčné elektrické signály, ktoré sú produktom, ktorým je energo-informačné poľe človeka alebo bioenergetické pole, ktoré sa podieľajú na fungovaní nášho organizmu. Vo svojom výskume dokázala existenciu bioenergetického poľa človeka. Títo vedci však vo svojom výskume nie sú jediní.

 

Bioenergetické pole odzrkadľuje fyzický a psycho-emocionálny stav organizmu - to ako sa cítime

Zdravý človek, plný síl, "svetielkuje" ostro, jasne a pravidelne. Zatiaľ čo funkčné poruchy energetickej rovnováhy, či zápalové a iné chorobné procesy alebo silný stres a energeticky nevyvážená strava, zaťažená chémiou, spôsobujú trhliny, diery a bloky vo vyžarovaní biopoľa človeka. Vyžarovanie biopoľa odráža široké spektrum energetických, psychických a emocionálnych charakteristík organizmu človeka.
 

Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa rastliny. Bioenergetické pole rastliny.
Dnešná Kirlianova fotografia bioenergetického poľa rastliny, zosnímaná modernou technikou.
Kirlianova fotografia aury – bioenergetického poľa listu rastliny. Pôvodná Kirlianova fotografia bioenergetického poľa listu rastliny zo 60. rokov.

 

Pri vedeckom výskume bioenergetického poľa vedci vyvodili zaujímavé závery. Energia, ktorú organizmus využíva je vyžarovaná nízkofrekvenčnými prúdmi, ktoré môžeme zachytiť, merať a pomocou špecializovanej prístrojovej techniky popísať. Takýto snímok bioenergetického poľa odzrkadľuje náš fyzický a psycho-emocionálny stav.

 

 

Objednajte sa na analýzu vášho bioenergetického poľa mailom
alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63.
Termíny, kde a kedy meriame, nájdete dole na webe.